Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung vừa ký ban hành Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 13/11/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030. 

Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, đưa Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, làm chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, làm giảm tình trạng tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con. 

Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 43-NQ/TU: Công tác phòng, chống tảo hôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; thực hiện đồng bộ, quyết liệt trên cả hai mặt “phòng” và “chống”, trong đó lấy “phòng” là chính, là cơ bản, lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tảo hôn - Ảnh 1.

Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được triển khai thực hiện tại Lào Cai

Mục tiêu Lào Cai hướng đến trong giai đoạn 2023 – 2030 là không để xảy ra tình trạng kết hôn cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. 

Hằng năm giảm từ 22% trở lên số người tảo hôn và giảm từ 22% trở lên số trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con so với năm trước. Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản không còn tình trạng tảo hôn, trẻ em dưới 18 tuổi sinh con. 100% xã, thôn, bản, hộ gia đình, dòng họ, thầy mo, thầy cúng, ông mai, bà mối… vùng đồng bào DTTS ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình.

Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản không còn tình trạng tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Hằng năm 100% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, thanh thiếu niên (không phải là học sinh) vùng đồng bào DTTS được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình và tác hại, hậu quả của tảo hôn, về chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Đến năm 2025, trên 95% hộ gia đình vùng đồng bào DTTS được tiếp cận, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình.

Đến năm 2030, 100% các hộ gia đình vùng đồng bào DTTS được tiếp cận, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình.

Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS được tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng về vận động, tư vấn, truyền thông công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tảo hôn.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong phòng, chống tảo hôn. 

Trong đó, tổ chức các hội nghị, cuộc họp, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao về thực hiện phòng, chống tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con nhằm nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

Hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 và quy định thực hiện tại Tiểu Dự án 2 – Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tảo hôn. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đưa chỉ tiêu giảm số người tảo hôn và giảm số trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con theo quy định nêu trên vào chỉ tiêu giao kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương hằng năm. 

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tảo hôn các cấp. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của từng nghành thành viên Ban chỉ đạo. 

Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phòng, chống tảo hôn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.  Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình. 

Lào Cai: Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tảo hôn - Ảnh 2.

Một pano tuyên truyền nhằm góp phần giảm tình trạng tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con tại Lào Cai.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, biên soạn tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân chuyển đổi hành vi trong hôn nhân và gia đình; tài liệu cần ngắn gọn để nhân dân dễ tiếp thu; tập trung tuyên truyền vào đối tượng là phụ nữ, thanh niên, thiếu niên ở vùng đồng bào DTTS, nhất là ở các xã, thôn còn nhiều tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tổ chức các hội nghị hoặc buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thảo, hội thi, đối thoại trực tiếp, họp thôn bản, hội nghị tuyên vận; phát động chiến dịch truyền thông về phòng, chống tảo hôn trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động, chiếu phim; tuyên truyền qua sóng phát thanh, truyền hình; tăng cường tuyên truyền trên Internet, các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, facebook, Youtube; ..v.v. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình có hiệu quả trong phòng, chống tảo hôn; phát huy vai trò ý thức tự giác của nhân dân trong giám sát việc thực hiện phòng, chống tảo hôn; đồng thời lên án, phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Phát động, huy động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện Phong trào “Xã, thôn, bản không có tảo hôn, không có trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con”. 

Chính quyền các cấp tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng cùng cấp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng, chống tảo hôn. 

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn. Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện phòng, chống tảo hôn. 

Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phòng, chống tảo hôn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hôn nhân và gia đình. Kịp thời chấn chỉnh, phê bình, kiểm điểm, xử lý những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống tảo hôn, còn tình trạng tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con. 

Ngoài ra, hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn trên địa bàn; thực hiện nhân rộng mô hình và cách làm hay hiệu quả tại các ngành, các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề xuất cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Các hình thức khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua Khen thưởng và văn bản hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88