Theo công văn số 376, nhiệm vụ đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược trong các cấp công đoàn, bao gồm: tăng cường sự chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp đối với công tác bảo vệ môi trường và thúc đẩy thực hiện chiến lược, hướng tới mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Tuyên truyền, đề xuất các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng xanh trong các cấp công đoàn; tích cực tham gia quá trình giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược định kỳ và đột xuất.

Công đoàn các cấp xác định việc thúc đẩy thực hiện chiến lược là nhiệm vụ thường xuyên, đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Công đoàn Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính ký ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh. Ảnh: Đức Minh

Về tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với các mục tiêu tăng trưởng xanh, các cấp công đoàn ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược giai đoạn 2021 – 2030; tích cực, chủ động tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện các văn bản của cơ quan, đơn vị liên quan theo hướng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên,…

Về công tác truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, cần thực hiện: tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở; cung cấp thông tin cho đoàn viên, người lao động về giá trị văn hóa sống xanh, lối sống xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, cải thiện môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện chiến lược; ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyên;

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nhận thức, kỹ năng về tăng trưởng xanh cho đoàn viên, người lao động; chuyên mục phổ biến mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhân rộng các mô hình công đoàn vận động đoàn viên, người lao động tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động về môi trường hàng năm;

Tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả và các tác động đến nhận thức và thực hành tăng trưởng xanh của đoàn viên, người lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

Về phát động phong trào thi đua, công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp; đảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; các cuộc vận động “Lối sống xanh “Xanh hóa sản xuất”, “Xanh hóa tiêu dùng”, phong trào 3T “Tiết kiệm – Tái chế – Tái sử dụng”.

Đồng thời, các tiêu chuẩn về thực hiện lối sống văn minh, tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;…